5 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây

Cách đổi Phút ra Giây (ph s)

1 phút = 60 giây

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) nhân với 60.

Công thức:t(s)= t(ph) x 60

Ví dụ:

1 phút bằng bao nhiêu giây?

t(s) = 1 x 60 = 60 giây

1 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây?

t(s) = 1 x 60 + 40 = 100 giây

Đổi 1/5 phút ra giây

t(s) = 1/5 x 60 = 12 giây

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Giờ sang Giây
  • Quy đổi từ Phút sang Giờ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 5 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây