tangerine candyfloss là gì - Nghĩa của từ tangerine candyfloss

tangerine candyfloss có nghĩa là

Một khu vực murất nhiều gừng.

Thí dụ

Tôi không đi xuống bạnkẹo Tangerine

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết tangerine candyfloss là gì - Nghĩa của từ tangerine candyfloss