2.54 phát biểu nào sau đây là không đúng năm 2024

 • Information
 • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

2.54 phát biểu nào sau đây là không đúng năm 2024

17

ÑOÄNG LÖÏC

HOÏC

\=

A

A

→)

F

\=

k(

A

A0

)

a)

F

\=

−k

A0

b)

F

\=

−k

A

c)

F

k(

0

d)

2.6

Một lò

xo chịu tác dụng bởi một lực kéo 5N thì

giãn

ra 4cm.

Hệ

số

đàn hồi của lò

xo có giá trị

nào

sau

đây?

 1. 1,25N/m
 1. 125N/m
 1. 250N/m
 1. 80N/m

2.7

Một

con

lắc

xo

treo

thẳng

đứng,

dao

động

điều

hòa

quanh

vị

trí

cân

bằng

O.

Biết

độ

cứng

của lò

xo

k \= 100N/m, khối lượng

của vật là m

\= 500g.

Tính

lực

đàn hồi của lò

xo

khi

vật

dưới vị

trí cân bằng 3cm.

 1. 3N

b)

5N

 1. 8N

d)

2N

2.8

Một

con

lắc

xo

treo

thẳng

đứng,

dao

động

điều

hòa

quanh

vị

trí

cân

bằng

O.

Biết

độ

cứng

của lò

xo

k \= 100N/m, khối lượng

của vật là m

\= 500g.

Tính

lực

đàn hồi của lò

xo

khi

vật

trên vị

trí cân bằng 3cm.

 1. 3N

b)

5N

c)

8N

 1. 2N

2.9

Lực hấp dẫn có

đặc

điểm:

 1. Là lực hút giữa hai vật bất kì.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2.1Phát biểu nào

sau

đây

đúng?

 1. Lực là

đại lượng

đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác.

 1. Lực

nguyên nhân gây

làm

thay

đổi trạng thái chuyển

động

của vật.

 1. Lực là

một

đại lương vectơ, có

đơn vị

đo là niutơn (N).

 1. a, b, c,

đều

đúng.

2.2

Phát biểu nào sau

đây

sai?

 1. Quán tính

xu hướng

bảo toàn gia tốc của vật.

 1. Khối lượng

đặc trưng cho mức quán

tính.

 1. Định luật I Newton còn gọi là

định luật quán tính.

d)

Chuyển

động thẳng

đều

được gọi là chuyển

động

theo quán tính.

2.3

Phát biểu nào sau

đây

đúng?

 1. Không có lực

tác dụng thì

vật không thể

chuyển

động

được.

 1. Một vật

đang

đứng yên,

chịu tác dụng của một lực thì nó sẽ

chuyển

động

nhanh dần.

 1. Vật không thể

chuyển

động

ngược chiều với lực tác dụng

lên nó.

 1. a, b, c

đều

đúng.

2.4

Đặc

điểm

nào sau

đây

không phải của lực

đàn hồi?

 1. Xuất hiện khi

vật bị

biến dạng.

 1. Luôn cùng chiều với chiều biến dạng.
 1. Trong giới hạn biến dạng

một chiều, lực

đàn hối tỉ

lệ

với

độ

biến dạng.

 1. Giúp

vật

khôi

phục

lại

hình

dạng,

kích

thước

ban

đầu,

khi

ngoại

lực

ngưng tác dụng.

2.5

Gọi k là hệ

số

đàn hồi của

lò xo,

A0

là chiều dài tự

nhiên của lò xo,

A

là chiều dài

của lò xo tại thời

điểm khảo sát. Lực

đàn hồi của lò xo có biểu thức nào sau

đây?

 • Home
 • My Library
 • Ask AI