Top 2 bài tập mạch chỉnh lưu bán kỳ 2023

Top 1: Bài tập chỉnh lưu điện tử công suất - Tài liệu - 123doc

Tác giả: 123docz.net - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: ... 2 10 0 = = 89 ,17 (V ) π 3 ,14 U 89 ,17 Id = d = = 17 8,34( A) R 0,5 I 17 8,34 ID = d = = 89 ,17 ( A) 2 Ud = Bài Chỉnh lưu điốt pha tia 6U 10 0 = = 11 6,5(V ) 2π 2.3 ,14 U − E 11 6,5 − 50 Id = d = = 83 ,12 ( ... tượng trùng dẫn) Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id - 15 - 45 12 6,08 60 18 4,55 6U 11 0 cos α = cos120 = 12 6 ,1( V. ) π π U + E 350 − 12 6 ,1 Id = d = = 74,6( A) R Pd = 12 6 ,1. 74,6 = −9,4(kW ) Ud = Với ... 3.2π 50 .1, 2 .10 −3.30 = = 5,4(V ) 2π 2π -7- Biểu thức điệ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2: Cho mạch chỉnh lưu bán kỳ pha, có R = 100Ω , L = 0.1 H, ω =377 rad/s Vm = 120 V Tính: a Biểu thức dòng điện mạch? b Dòng điện trung bình mạch? c Dòng ...Bài 2: Cho mạch chỉnh lưu bán kỳ pha, có R = 100Ω , L = 0.1 H, ω =377 rad/s Vm = 120 V Tính: a Biểu thức dòng điện mạch? b Dòng điện trung bình mạch? c Dòng ... ...

Top 2: HD Giai Bai Tap Diode | PDF - Scribd

Tác giả: scribd.com - Nhận 99 lượt đánh giá
Tóm tắt: HD Giai Bai Tap Diode. Did you find this document useful?. Is this content inappropriate? Uploaded byMinh Nguyễn Phúc Nhật0% found this document useful (0 votes)386 views12 pagesOriginal Title. Hd Giai Bai Tap DiodeCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document. 0% found this document useful (0 votes)386 views12 pagesHD Giai Bai Tap DiodeUploaded byMinh Nguy
Khớp với kết quả tìm kiếm: toàn kỳ dùng cầu diode và chỉnh lưu toàn kỳ dùng biến áp có điểm giữa và hai diode. Cần nhớ các biểu thức xác định hai thông số sau của mạch chỉnh lưu : Áp ...toàn kỳ dùng cầu diode và chỉnh lưu toàn kỳ dùng biến áp có điểm giữa và hai diode. Cần nhớ các biểu thức xác định hai thông số sau của mạch chỉnh lưu : Áp ... ...