Be subjected to nghĩa là gì năm 2024

if someone or something is subject to something, especially something bad, it is possible or likely that they will be affected by it All flights are subject to delay. Prices are subject to change. b) DEPEND ON/RELY ONif something is subject to something such as approval, it depends on that thing happening before it can happen

/n., adj. ˈsʌbdʒɪkt ; v. səbˈdʒɛkt/

Thông dụng

Danh từ

Chủ đề; vấn đề; đề tài

historical subject chủ đề lịch sử to change the subject lãng sang chuyện (vấn đề) khác

Dân, thần dân

the liberty of the subject quyền tự do của người dân

(ngôn ngữ học) chủ ngữ
(triết học) chủ thể

subject and object chủ thể và khách thể

Đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu)
Môn học

mathematics is my favorite subject toán là môn học tôi thích nhất

Người (có vấn đề, ốm yếu...)

bilious subject người hay cáu

Dịp

a subject for congratulation một dịp để chúc mừng a subject for ridicule một dịp để nhạo báng

(y học) xác (dùng) để mổ xẻ (như) subject for dissection

Tính từ

Lệ thuộc, ở dưới quyền, bị trị, không độc lập

the subject nations những nước lệ thuộc

Phải chịu, khó tránh khỏi, dễ bị

to be subject to damage dễ bị hư hại

(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ở dưới

the subject plains những cánh đồng ở dưới

Ngoại động từ

Chinh phục, khuất phục (một nước, một người...)
Bắt phải chịu, đưa ra (để góp ý...)

must be subjected to great heat phải chịu một độ nhiệt cao I shall subject it to criticism tôi sẽ đưa vấn đề đó ra để (các bạn) góp ý to subject someone to an operation đưa ai lên bàn mổ

Phó từ

( + to) tùy thuộc vào, với giả thuyết là

subject to your consent tuỳ theo anh có đồng ý hay không

Hình thái từ

  • V-ed:: subjected
  • Ving: Subjecting

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chủ thể, đối tượng, môn học

Toán & tin

chủ đề, đối tượng

Kỹ thuật chung

chủ thể
đối tượng

subject of an investigation đối tượng điều tra subject of the exploration đối tượng thăm dò subject of the study đối tượng nghiên cứu

Kinh tế

chủ đề
có thể bị
dân
dễ bị
đề tài
đối tượng

subject matter insured đối tượng bảo hiểm subject of labour đối tượng lao động subject-matter insured đối tượng được bảo hiểm subject-matter of insurance vật-đối tượng bảo hiểm

phải chịu

subject to taxation phải chịu thuế

phải, chịu, bị, mắc, có thể bị
tạm
thần dân
vấn đề

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective

accountable , apt , at one’s feet , bound by , captive , collateral , conditional , contingent , controlled , dependent , directed , disposed , enslaved , exposed , governed , in danger of , inferior , liable , likely , obedient , open , prone , provisional , ruled , satellite , secondary , sensitive , servile , slavish , sub * , subaltern , subjugated , submissive , subordinate , subservient , substract , susceptible , tentative , tributary , under , vulnerable , susceptive , conditioned , relative , reliant , amenable , answerable , emotional , psychic , psychological , psychosomatic , subjective

noun

affair , argument , business , case , chapter , class , core , course , discussion , field of reference , gist , head , idea , item , material , matter at hand , meat * , motif , motion , motive , object , point , principal object , problem , proposal , question , resolution , study , subject matter , substance , text , theme , theorem , thesis , thought , topic , client , customer , dependent , guinea pig * , liege , national , patient , serf , subordinate , vassal , matter , arena , bailiwick , circle , department , domain , field , orbit , province , realm , scene , terrain , territory , world , accountable , cause , conditional , contingent , dependant , discipline , disposed , expose , exposed , inferior , issue , liable , obedient , prone , propositus , submissive , submit , test

Từ trái nghĩa

tác giả

Tìm thêm với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ